Archív novinek

Banky potřebují záruky, aby mohly poskytovat dostupné úvěry!


Pouze opatření přijatá na základě místních potřeb podnikatelů a poskytovaná prostřednictvím již existujících struktur (půjčky Evropské investiční banky, strukturální fondy a programy EU) mohou usnadnit přístup malých a středních podniků k likviditě. Přístup MSP k financím je součástí širšího problému, ale také součástí řešení. „Klíčem řešení je …umět co nejlépe využít vhodných příležitostí ku prospěchu podnikatelů. K tomu může především přispět radikální snížení administrativní zátěže”, řekl Jiří Plecitý z kabinetu komisaře Verheugena na pracovní snídani CEBRE dne 21. ledna. 

 

„Vše musí být nastaveno tak, aby prosperující podnikatelské subjekty měly nadále přístup k financím za výhodných podmínek. Přestože z krátkodobého hlediska je nutné zajistit provozní kapitál sloužící k realizaci každodenních podnikatelských aktivit, z dlouhodobého hlediska je nutné pokračovat v investicích do inovací a lidských zdrojů pro zajištění kontinuity podnikatelské činnosti a dosahování jejich zisku i po skončení hospodářské krize“, dodal Jiří Plecitý.

 

České předsednictví bude i nadále zastávat diferenciovaný přístup mezi členskými státy a usilovat o efektivní využití finančních nástrojů na evropské úrovni a dohlížet na hladký tok finanční podpory. Předsednictví vítá injekci EIB ve výši 30 miliard euro do evropské ekonomiky v průběhu let 2008-11, určených zejména pro potřeby MSP. „V kontextu současné hospodářské situace bude pokračovat v hledání dalších nástrojů na podporu evropské ekonomiky, a to jak na úrovni EU, tak i členských států,“ řekl Petr Dolejší ze Stálého zastoupení ČR při EU.

 

S cílem usnadnit přístup MSP k finančním prostředkům, představila EIB novou generaci půjček financujících podnikatelské projekty. MSP by se k nim měly dostat jednodušším, flexibilnějším a transparentnějším způsobem prostřednictvím partnerských institucí EIB. Z těchto prostředků bude možné financovat investice (ve formě hmotného i nehmotného majetku) jako jsou výdaje na výzkum a vývoj či navýšení provozního kapitálu. Může se jednat o projekty krátko- (2 roky) ale i dlouhodobé v objemu až 25 milionů euro (max. půjčka poskytnutá od EIB na jeden projekt bude činit 12,5 milionů). „EIB současně mění filozofii poskytování úvěrů. MSP, které získají prostředky v rámci této generace půjček jsou zvláště informovány o zdroji poskytnutých prostředků, ať v samotné smlouvě či na zvláštním dopisu“, informoval tiskový mluvčí EIB Dušan Ondrejíčka. Během roku 2009 spouští EIB řadu nových produktů pro rizikové firmy (záruky, doplňkové produkty) a ve spolupráci s Evropskou komisí zakládá speciální fond pro mikro-úvěry.

 

Refinancování bank stejně jako jejich výpůjční kapacita se během posledních měsíců zhoršily. Čím dál větší neochotu ze strany bank poskytovat úvěry poskytují zejména začínající podnikatelé, inovativní firmy a prodávané firmy. „Poskytované záruky pro úvěry MSP veřejnými institucemi tak lze považovat za vhodné řešení. V tomto ohledu, modifikace mezinárodních kapitálových a účetních pravidel může MSP pomoci při snižování efektů způsobených těmito procyklickými opatřeními“, řekl Gerhard Huemer z UEAPME.

 

Česká republika rovněž zaznamenává pokles v poskytování neinvestičních úvěrů. Rozpětí mezi úvěry poskytovanými bonitním klientům a těm nejvíce rizikovým čím dál více narůstá - dosáhlo dokonce 6% (základní míra se pohybuje na úrovni 4,2%). To může svědčit o ziskově orientovaném přístupu bank. „Státní a evropské záruky se zdají být vhodným řešením, to samé platí pro využití již nastavených schémat (např. strukturálních fondů a financování EIB),” zdůraznil Petr Zahradník z České spořitelny. “Hospodářská krize je také skvělou příležitostí pro vyzdvižení významu investic do výzkumu a inovací v nové strategii kohezní politiky pro období po roce 2013,” dodává Petr Zahradník.

 

Tisková zpráva

 

Pro další informace, kontaktujte ředitele CEBRE Michala Kaderu na tel: +32.2.2139.450, Fax: +32.2.2139.451,

e-mail: cebre.europe@mail.be, URL: http://www.cebre.cz < Archív novinek