Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (6. - 12. 11. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí proběhne společná výměna názorů Výboru pro zaměstnanost a sociálních věcí a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku o pilotním projektu Evropského parlamentu „Budoucnost výroby v Evropě“.
 • Hospodářský výbor Evropského parlamentu v pondělí projedná společný (konsolidovaný) základ daně z příjmů právnických osob (C(C)CTB);
 • Estonské předsednictví v úterý pořádá seminář v rámci Evropského dne zaměstnavatelů na téma Kvalifikovaný zaměstnanec = Udržitelný zaměstnavatel v Tallinnu.
 • Ve středu bude Evropská komise projednávat přípravu Sociálního summitu v Göteborgu a schvalovat balíček k energetické unii, klimatu a mobilitě.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude ve čtvrtek hlasovat o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
 • Ve čtvrtek Vás CEBRE zve do Jihlavy na diskusi o exportních příležitostech v Belgii a Nizozemsku.
 • Od středy do pátku pořádá estonské předsednictví dny digitální dopravy.

 

Pondělí 6. listopadu

 • V rámci Rady EU zasedá: Euroskupina; Poradci/Atašé; Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Skupina přátel předsednictví; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Vojenský výbor Evropské unie (EUMC), vedoucí obrany EU, 6-7/11/2017; Rada pro zemědělství a rybolov; Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky; Pracovní skupina pro veřejné zdraví; Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro nešíření; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Skupina Nicolaidis.
 • V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: ROZPRAVA: Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: ROZPRAVA: Implementace společného pracovního dokumentu útvarů nazvaného „Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020).
 • V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVY: Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky; Společný základ daně z příjmů právnických osob; Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB); Harmonizace hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND); HLASOVÁNÍ: Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku; Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva.
 • V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: SPOLEČNÁ VÝMĚNA NÁZORŮ výborů EMPL/ITRE o pilotním projektu Evropského parlamentu „Budoucnost výroby v Evropě“
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: ROZPRAVA: Sledování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých užitkových vozidel a podávání zpráv o těchto emisích a spotřebě paliva; VÝMĚNY NÁZORŮ s Komisí na recyklaci lodí; s Komisí na materiály určené pro styk s potravinami; s Komisí na kontrolu nařízení (ES) č. 178/2002 (obecné potravinové právo) v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT); HLASOVÁNÍ: Pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021.
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: SPOLEČNÁ VÝMĚNA NÁZORŮ výborů EMPL/ITRE o pilotním projektu Evropského parlamentu „Budoucnost výroby v Evropě“; HLASOVÁNÍ: Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu; Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Egyptskou arabskou republikou; Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou; Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Jordánským hášimovským královstvím; ROZPRAVY: Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: ROZPRAVY: Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie; Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin - Podpora produkce bílkovinných plodin a luštěnin v evropském zemědělství; Uzavření mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách, 2015; Zaostávající regiony v EU; Vystoupení zástupce Komise (GŘ AGRI) o aktuálních otázkách týkajících se zemědělství a WTO.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: VÝMĚNA NÁZORŮ: s generální ředitelkou GŘ pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise Tiinou Astolovou o prvním každoročním přezkumu systému na ochranu soukromí; s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem o nedávném vývoji v Polsku a jeho dopadu na právní stát; ROZPRAVA: Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020; HLASOVÁNÍ: Zpráva o občanství EU za rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny; Využívání Schengenského informačního systému pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí; Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol; Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, program: ROZPRAVY: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE); Studie o akčním plánu EU pro rovnost pohlaví na období 2016 - 2020 v prvním roce - prezentace EPRS; Provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD (2015) 0182) - Rovnost pohlaví a posílení postavení žen: Jak mohou vnější vztahy EU v období 2016 - 2020 změnit život dívek a žen; HLASOVÁNÍ: Provádění iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech; Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika Evropské unie v této oblasti.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Schůze zájmové skupiny Malé a střední podniky; Středisko pro sledování trhu práce (SSTP) – EK – Od krizového řízení ke každodenní praxi; TEN/641 – Balíček opatření v oblasti letectví – 2. schůze studijní skupiny a veřejné slyšení; Předsednictvo řídícího výboru pro strategii Evropa 2020.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční konference na téma: Jak bude Brexit ovlivní místní oblasti ve Velké Británii a EU?, Londýn.
 • Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Návrh na sjednání dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé; Návrh na účast předsedy vlády České republiky na Sociálním summitu pro spravedlivá pracovní místa a růst konaném v Göteborgu ve Švédsku ve dnech 16. - 17. listopadu 2017.
 • Vláda ČR bude jednat v rámci Výboru pro Evropskou unii, program: Rámcová pozice k pracovnímu programu Komise na rok 2018; Východiska mandátu pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání summitu Východního partnerství dne 24. listopadu 2017 v Bruselu; Zpráva o průběhu implementace Východního partnerství za maltského předsednictví v Radě EU.

 

Úterý 7. listopadu

 • V rámci Rady EU zasedne: Vojenský výbor Evropské unie (EUMC), vedoucí obrany EU, 6-7/11/2017; Politický a bezpečnostní výbor; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Skupina ANTICI; Skupina MERTENS; Rada pro hospodářské a finanční věci; Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty); Pracovní skupina pro terorismus (TWP); Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Rozpočtový výbor; Skupina pro vývozní úvěry; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro pozemní dopravu.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: E-GNSS Accelerator, Tallinn; Seminář Evropského dne zaměstnavatelů "Kvalifikovaný zaměstnanec = Udržitelný zaměstnavatel", Tallinn;
 • Politická skupina Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice pořádá: JEFTA obchodní dohoda mezi Japonskem a EU. Rizika a Alternativy.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Specializovaná sekce Vnější vztahy.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Konference na téma Třetí průmyslová revoluce: územní dynamika, výzva pro Evropu?, Fourmies, Francie.

 

Středa 8. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER II; COREPER I; Politický a bezpečnostní výbor; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci/Atašé; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro finanční služby (FSC); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro poštovní služby; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty); Pracovní skupina pro terorismus (TWP); Pracovní skupina pro trestní právo hmotné (DROIPEN); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro zboží dvojího užití; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM); Pracovní skupina pro životní prostředí.
 • V rámci estonského předsednictví proběhne následující akce: Digitalizace evropské letecké infrastruktury - konference o 4. vydání evropského hlavního plánu, Tallinn; Dny digitální dopravy, 8. – 10. 11. 2017, Tallinn.
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Příprava sociálního summitu v Göteborgu; Balíček k energetické unii, klimatu a mobilitě (včetně přezkumu směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, návrhu na změnu Směrnice Rady o společných pravidlech pro některé druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy a revize regulace automobilů a dodávkových vozidel).
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s guvernérem Kalifornie Jerrym Brownem o Pařížské dohodě a mezinárodním opatření v oblasti klimatu.
 • Politická skupina Evropská lidová strana pořádá slyšení k digitálnímu obchodu.
 • Politická skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá pracovní skupinu pro digitální rozvoj v Evropě – robotika.
 • Politická skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá konferenci "Euro pro 21. století - budoucnost EMU".
 • Politická skupina Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice pořádá seminář na téma První rok prezidenta Trumpa: Výzvy a budoucnost pro progresivní síly.
 • Politická skupina Evropa svobody a přímé demokracie pořádá seminář na téma přenos robotiky do světa malých a středních podniků.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství; Přípravná schůze interní poradní skupiny EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou na 6. schůzi fóra občanské společnosti EU-Korea; INT/787 – Účinnost politik pro malé a střední podniky – pracovní cesta do Bulharska v rámci navazující činnosti.

Čtvrtek 9. listopadu

 • V rámci Rady EU dále zasednou: Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina přátel předsednictví; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a růst; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Skupina Nicolaidis.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Tallinn; Dny digitální dopravy, 8. – 10. 11. 2017, Tallinn; Konference "Záruka Společenství", Poltsamaa, Estonsko.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro mezinárodní obchod, program: PREZENTACE: Vyslání delegace ad hoc do Austrálie a na Nový Zéland, 30. října - 2. listopadu 2017; Komise o zprávě o provádění dohod o volném obchodu; HLASOVÁNÍ: Aktuální stav jednání před 11. zasedáním Konference ministrů WTO; Jednání o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investic; VÝMĚNA NÁZORŮ o probíhajících třístranných jednání; o obchodních vztazích mezi EU a Čínou; o obchodních vztazích mezi EU a Spojenými státy; ROZPRAVA: Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu.
 • V EP se uskuteční schůze Rozpočtového výboru, program: HLASOVÁNÍ: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Itálie; Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva; Rozpočet 2017; ROZPRAVY: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti z Finska; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Řecka; Evropský sbor solidarity; Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS – TCN).
 • V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVY: Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017; Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí; Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci evropského elektronického průkazu služeb; Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb.
 • V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ROZPRAVA: Evropský sbor solidarity; VÝMĚNY NÁZORŮ: se zástupci Komise o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům; o platformě pro předcházení nehlášené práce; s Jeroenem Dijsselbloemem (předseda Euroskupiny).
 • V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: HLASOVÁNÍ: Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování); ROZPRAVY: Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů; Dohody o letecké dopravě mezi ES a Spojenými státy americkými.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: HLASOVÁNÍ: Evropský sbor solidarity; ROZPRAVY: Uzavření mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách, 2015; Důsledky Brexitu pro zemědělsko-potravinářský sektor EU a Společnou zemědělskou politiku: rozpočtové, obchodní a institucionální otázky".
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s komisařem Moscovici; ZPĚTNÁ VAZBA k trialogu o směrnici o audiovizuálních mediálních službách.
 • Politická skupina Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice pořádá: Rozvoj sociální ekonomie: Ekonomická alternativa v Evropě.
 • Politická skupina Evropa svobody a přímé demokracie pořádá: Itálie 2030.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 3. schůze zájmové skupiny EHSV Spotřebitelé a životní prostředí.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 16. schůze komise ECON a konference na téma „Arctic Smartness“, 9. - 10. 11. 2017, Rovaniemi, Finsko.
 • CEBRE vás zve na akci: Diskuse o exportních příležitostech v Belgii a Nizozemsku, Jihlava.

 

tek 10. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER I; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Rada pro zahraniční věci; Pracovní skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Poradci/Atašé; Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro OBSE a Radu Evropy; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro životní prostředí; Rozpočtový výbor; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro vesmír.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Dny digitální dopravy, 8. – 10. 11. 2017, Tallinn.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 3. schůze zájmové skupiny EHSV Sociální ekonomika.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 16. schůze komise ECON a konference na téma „Arctic Smartness“, 9. - 10. 11. 2017, Rovaniemi, Finsko.

 

Sobota 11. listopadu

 • Žádné akce.

 

Neděle 12. listopadu

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

do 10. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

do 09. 11.

Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě

do 09. 11.

Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016

do 28. 11.

Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích

do 01. 12.

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

do 05. 12.

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

do 05. 12.

Veřejná konzultace týkající se náhradních cestovních dokladů EU (dále jen NCD)

do 08. 12.

Veřejná konzultace o obchodu se slonovinou v EU

do 12. 12

Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o informacích veřejného sektoru)

do 15. 12.

Veřejná konzultace k prioritám síťových kódů a pokynů pro rok 2018 na základě čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009

do 03. 01.

Veřejná konzultace týkající se spravedlivého zdanění digitální ekonomiky

do 04. 01.

Veřejná konzultace týkající se dodatkových ochranných osvědčení a výjimek z porušení patentu pro výzkumné účely

do 05. 01.

Veřejná konzultace týkající se specifikací spolupracujících inteligentních dopravních systémů

do 08. 01.

Veřejná konzultace o hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU

do 09. 01.

Veřejná konzultace o rozšíření přístupu donucovacích orgánů do centrálních rejstříků bankovních účtů

do 14. 01.

Veřejná konzultace týkající se Evropské digitální platformy pro kulturní dědictví (Europeana)

do 18. 01.

Veřejná konzultace o ohlašovacích formalitách lodí (prostředí Evropského jednotného námořního portálu)

do 18. 01.

Veřejná konzultace o používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě< Archív novinek