Právní upozornění

Ačkoliv získávání informací publikovaných na této webové stránce věnujeme nejvyšší možnou pozornost a využíváme nejlepší dostupné informační zdroje, mají informace na této webové stránce, jakož i na stránkách, na něž vedou přímé odkazy z ní, pouze informativní charakter.

 

CEBRE neodpovídá za správnost informací, které byly převzaty z externích zdrojů, za jejich přesnost, včasnost ani úplnost, za důsledky spoléhání na tyto informace, ani za škodu eventuelně vzniklou v důsledku použití informací.

 

Před učiněním jakéhokoliv rozhodnutí založeného na některé z publikovaných informací doporučujeme konzultaci s jednotlivcem, firmou nebo institucí, která je přímým zdrojem zveřejněné informace.

 

Při použití informací nebo při jejich další publikaci uvádějte prosím vždy jako zdroj CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentaci při EU.